Ons DNA

Wij zijn een open christelijke onderwijsgroep met een breed onderwijsaanbod en een grote diversiteit aan scholen. Elk van onze scholen heeft zijn eigen ‘kleur’. Waar we elkaar in vinden en wat ons bindt zijn onze missie, onze visie, onze identiteit en onze kernwaarden.

Onze Missie

Wij bieden kansrijk onderwijs waarin iedere leerling zich op weg naar volwassenheid voluit kan ontplooien, zodat hij of zij waarde(n)vol kan deelnemen aan de samenleving. Dit doen we vanuit onze christelijke waarden en met elkaar.

Onze Visie

Wij zien onszelf als leer-, werk- en leefgemeenschap, waarbij wij ons in de dagelijkse omgang met leerlingen, medewerkers en ouders laten leiden door onze identiteit en onze kernwaarden. Wij willen ons als Unicoz onderscheiden in de manier waarop wij met leerlingen en met elkaar omgaan. We gaan uit van gemeenschapszin en we willen iedereen echt zien zoals hij of zij is: we vinden het cruciaal dat iedere leerling, iedere ouder en iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt als mens.

 

Vanuit het uitgangspunt dat ieder mens uniek is, leggen wij een sterke focus op de talenten van de leerlingen en sluiten we zoveel mogelijk aan bij hun onderwijsbehoeften en ontwikkelmogelijkheden. Van daaruit bereiden we elke leerling voor op zijn of haar toekomstige rol in de samenleving. 

Ons onderwijs gaat uit van de hele mens en richt zich daarom op hoofd, hart en handen. We zorgen voor een integratie tussen kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie (normen en waarden, tradities en praktijken) en personificatie (persoonsvorming). Alleen zo kunnen leerlingen ontdekken wat ze belangrijk vinden, waar hun talenten en interesses liggen, hoe ze met anderen willen omgaan en hoe ze een bijdrage willen leveren aan de samenleving. 

Wat geldt voor onze leerlingen, geldt evenzeer voor onze medewerkers. We zien Unicoz als een gemeenschap, waarin alle medewerkers zich gehoord en gezien weten en volop mogelijkheden krijgen zich verder te ontwikkelen.

Onze Identiteit

Wij zijn een open christelijke onderwijsgroep, die bestaat uit rooms-katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen. Christelijk betekent dat we werken vanuit Bijbelse waarden zoals barmhartigheid, naastenliefde en rentmeesterschap; waarden die we de leerlingen willen meegeven. Het gaat om respect voor alles wat we om ons heen zien, ons verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf, ons verantwoordelijk voelen voor de wereld en de mensen om ons heen. Als gemeenschap staan wij voor deze waarden en leven we deze met elkaar voor. 

 

Open betekent dat iedereen op onze scholen welkom is, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Wij verwachten van iedereen tolerantie en respect voor mensen met een andere achtergrond. Omdat iedereen er mag zijn, stimuleren we dat eenieder zijn unieke persoonlijkheid mag ontwikkelen. We leren onze leerlingen dat mensen verschillen, dat er uiteenlopende geloofs­overtuigingen en levensbeschouwingen mogelijk zijn en dat je elkaar moet kennen en begrijpen om op een harmonieuze wijze te kunnen samenleven.

 

Iedere school heeft de vrijheid om de open christelijke identiteit op zijn eigen wijze in te vullen, mits deze in overeenstemming is met de missie, visie en kernwaarden van Unicoz. Onze scholen mogen daarmee van elkaar verschillen, maar er is ook een grondstructuur: het zogenoemde Unicoz-DNA. De ’genen’ van het Unicoz-DNA bestaan uit de kernwaarden uniciteit, inspiratie, openheid en solidariteit

Ontwikkeling van onze Medewerkers

We gaan niet alleen bij onze leerlingen uit van uniciteit, dit doen we ook bij onze medewerkers. Vanuit de visie dat ieder mens uniek is, vinden we het belangrijk dat alle leerlingen én alle medewerkers zich gehoord en gezien voelen. Ons doel, kansrijk onderwijs bieden, kunnen we immers alleen via de medewerkers in de scholen vormgeven. Daarom kiezen we voor een modern, ontwikkelingsgericht – in tegenstelling tot een traditioneel, beheersgericht – HR-beleid dat zich richt op de talenten van onze medewerkers, waarbij begrippen als eigenaarschap en maatwerk centraal staan. Om dit te realiseren investeren we in leiderschap en in ontwikkelkansen van alle medewerkers.

 

De leraar maakt het verschil in het aansluiten bij de ontwikkel- en leerbehoeften van de leerling. Daarom bieden wij onze medewerkers alle ruimte om zich blijvend te scholen en professionaliseren en hun loopbaan binnen Unicoz vorm te geven. We maken daartoe gebruik van een toenemend palet aan professionaliseringsactiviteiten, met name in de vorm van de Unicoz Academie. Wij bieden Unicozbreed een grote verscheidenheid aan opleidingen aan waar jij als medewerker, ongeacht bij welke school je werkt, scholing kunt volgen die bij jouw eigen behoefte past en wat leren van en met je collega's stimuleert en faciliteert. Daarbij bieden we extra faciliteiten voor jou als nieuwe medewerker, om je goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hiermee zorgen we niet alleen voor kansengelijkheid voor leerlingen, maar ook voor medewerkers.

 

Wij zien het versterken van leiderschap als essentiële voorwaarde voor de vernieuwingen die wij nastreven.  We verwachten niet van onze leidinggevenden dat ze schapen met vijf poten zijn, maar wel dat ze gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden en van de talenten en kwaliteiten binnen het team. Leiderschap is niet voorbehouden aan bepaalde posities: een professionele schoolorganisatie vraagt leiderschap op alle niveaus: gedeeld leiderschap. We werken met elkaar aan een ‘Unicoz leiderschaps-DNA’. Voor startende directeuren en teamleiders creëren we daarbij extra ondersteunings­mogelijkheden.